KVKK Nedir?

Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz. (Üçüncü cümle mülga: 3/10/2001-4709/5 md.)
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Madde 20

Uzun yıllardır süre gelen ve büyük tartışmalara konu olan özel hayatın gizliliğinin ve mahremiyetinin korunması konuları hep ihlal edilmiştir.

Anayasanın 20 Maddesinde;

‘’Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.’’ (Üçüncü cümle mülga: 3/10/2001-4709/5 md.)

(Ek fıkra: 7/5/2010-5982/2 md.) ‘’Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu hak; kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usuller kanunla düzenlenir’’.

Anayasanın 20 maddesinde özel hayatın gizliliği açıkça ifade edilmiş olsa da, bununla ilgi özel bir yasa ve yönetmenlik bulunmadığından veya kanunların boşluğu kullanılarak hep su istimal edilmiştir. Bu bakımdan Kişisel Verilerin Korunması amacıyla 6698 sayılı Kanuna ihtiyaç vardı.

6698 sayılı kanun amacı, Kişisel Verilerin İslenmesinde Başta Özel Hayatın Gizliliği olmak üzere Kişilerin Temel Hak ve Özgürlüklerini Korumak ve Kişisel Verileri isleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

Kişisel Veri ister otomatik ister otomatik olmayan yollar ile işlensin, veri kayıt sistemin bir parçası olan gerçek kişilerin kişisel verilerini konu edinilmektedir. Bu bakımdan gerçek kişinin kişisel verisini işleyen ‘’kamu kuruluşları, özel kuruluşlar, tüzel kişilikler ve gerçek kişiler’’ ( veri sorumluları ) bu kanun usul ve esasları yerine getirmekle yükümlüdürler.

Veri sorumluları (Kamu kuruluşları, özel kuruluşlar, tüzel kişilikler ve gerçek kişiler) bu kanun usul ve esasları yerine getirirken bir süreç çalışması yapması gerekmektedir.

Jön Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri olarak 6698 sayılı KVKK uyum projelerinizde ve süreç çalışmalarınızda sizlere yardımcı olmaktayız.


İletişime Geç

Tüm KVKK ve BGYS süreçlerinizde yanınızdayız

Ensar Yılmazoğlu

Kişisel Verilerin Korunması Uzmanı ve Bilgi Güvenliği Baş Denetçisi CV Detay